Straffeprosessloven

Straffeprosessloven
Forlag: Universitetsforlaget
Utgivelsesar: 2011
Antall sider: 800
ISBN/EAN: 9788215013763
Sprak: Bokmål
Forfatter: Hans Kristian Bjerke, Erik Keiserudog Knut Erik Sæther
Kategori: Jus

Det er gått 10 år siden forrige utgave, og blant de viktigste endringene kan nevnes nye regler om hurtigere straffesaksbehandling, erstatning etter strafforfølging, begrensninger i adgangen til dokumentinnsyn og bevisførsel, ny organisering av etterforsking av anmeldelser mot ansatte i politiet og påtalemyndigheten, adgang til romavlytting og bruk av tvangsmidler for å forhindre alvorlig kriminalitet, utvidelse av DNA-registeret og styrket stilling for fornærmede og etterlatte.Siden forrige utgave er det foretatt endringer i over 300 paragrafer (i tillegg til endringene i forbindelse med ikraftsetting av tvisteloven), og loven har fått 46 nye paragrafer.

Denne boken er også tilgjengelig i ajourført utgave på kommentarutgaver.

no, Universitetsforlagets digitale juridiske bibliotek. Tjenesten er fullt søkbar og knyttet opp mot LovdataPro. For mer informasjon og bestilling av gratis prøvetilgang, se kommentarutgaver.no.

Datatilsynets referanse: 10/01114-40/CBR. PVN-2013-01 RMI internkontroll og informasjonssikkerhet Klage på Datatilsynets vedtak om pålegg mot Folkehelseinstituttet. Jusinfo.no er laget for å være et slags juridisk oppslagsverk, der privatpersoner og bedrifter kan få mer informasjon om et rettsområde. SIKTET. Straffeprosessloven § 82 sier at: Den mistenkte får stilling som siktet når påtalemyndigheten har erklært han for siktet eller når forfølgning mot ham. Påtalemyndigheten avgjør blant annet om det skal tas ut tiltale i straffesaker og aktorerer saker for domstolen. Konfliktråd. Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr megling som metode for å håndtere konflikter. Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram. Når du har fått en rettskraftig dom fra forliksrådet, tingretten eller en annen rettsinstans, kan du tinglyse resultatet i grunnboken, såfremt saken handler om. Kapittel I. Mål, oppgaver m.v. § 1. Ansvar og mål Staten skal sørge for den polititjeneste som samfunnet har behov for.

Polititjenesten utføres av politi- og. Startsiden; Om hvitvasking; Kontrollutvalget; Lov og forskrift; Rapportering til ØKOKRIM; Internasjonalt; Publikasjoner; Spørsmål og svar; Statistikk; Lenker Inge D. Hanssen skriver at informasjon til Kripos, om Eirik Jensen, ikke ble tatt alvorlig. Dette gjør han uten å kunne vite hva Kripos faktisk mottok av. Else Beth Evans ble kjent skyldig både i tingretten og lagmannsretten og dømt til 13 års fengsel for drapet på millionæren Pål Stener Johannessen.