Internasjonale regnskapsstandarder

Fra og med 2005 skal nesten alle børsnoterte selskaper i Europa utarbeide sine regnskaper etter internasjonale regnskapsstandarder. Fra å være underlagt lovbestemte hovedprinsipper og relativt enkle standarder som utfyller loven, går Norge over til et regime med detaljregler i form av forskrifter.

Finansdepartementet har fastsatt 11 statlige regnskapsstandarder (SRS) i rundskriv R-114 Bruk av de statlige regnskapsstandardene (SRS) i virksomhetsregnskapet. Regnskapsloven kapittel 4: grunnleggende regnskapsprinsipper § 4-1 Transaksjons-prinsippet Transaksjoner skal regnskapsføres til verdien av vederlaget på.

Ditt søk har gitt treff på et ord i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak. For å finne igjen hvor i standarden ordet er omtalt, må du åpne PDF-versjonen av. Gabler Insurance Brokers leverer rådgivning til kunder innen person-, pensjons- og skadeforsikring. Vi er uavhengig og mottar ikke provisjoner eller godtgjørelser. Det er ikke standard å jobbe i Standard Norge. Helge gjør oljeplattformer tryggere. Det er ikke mange som tenker at sikkerheten bør følge en standard.